TVK
  TVK paštas   TVK savitarnos svetainė   Kontaktai 
 
Ketvirtadienis ( 2020 m. Birželio 4 d. )
Savivaldybės tarybos posėdyje prisiekė nauja tarybos narė
2018-06-14 09:49 (televizija@tvk.lt)  
Birželio 13 d. vykusiame Tauragės rajono savivaldybės tarybos posėdyje prisiekė nauja tarybos narė, Liberalų sąjūdį atstovaujanti Eglė Ramanauskaitė. Ji pakeitė tarybos nario mandato atsisakiusį Liną Stankų. Priesaiką priėmė Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos narys Vilius Semeška.
Tarybos posėdyje dalyvavo 24 nariai (nedalyvavo Algirdas Mosėjus) Svarstymams pateikti 38 klausimai.
Prieš pradedant posėdį, garbės ženklas įteiktas Tauragės garbės ambasadorei Laurai Grinevičiūtei, gyvenančiai Tbilisyje, Gruzijoje. Pasveikinti šį mėnesį gimtadienius šventę tarybos nariai.
Prisiekė nauja tarybos narė – Eglė Ramanauskaitė
Tauragės rajono savivaldybės tarybos nariui Linui Stankui atsisakius tarybos nario mandato, posėdyje prisiekė nauja tarybos narė – Eglė Ramanauskaitė. Pagal rinkimų sąrašą į tarybą turėjo pateikti liberalas Orestas Valančius, tačiau pastarasis kandidatuoti į tarybą atsisakė. Vyriausiosios rinkimų komisijos atstovo ir kitų politikų akivaizdoje naujoji rinkėjų atstovė iškilmingai prisiekė sąžiningai atlikti visas savivaldybės Tarybos nario pareigas. Politikė dirbs Aplinkos ir kaimo reikalų komitete.
Pritarta specialistų poreikio prognozei
Atsižvelgdama į viešosios įstaigos Tauragės ligoninės 2018 m. gegužės 25 d. raštą Nr. (1.14) 4-449 „Dėl specialistų poreikio suderinimo“, Tauragės rajono savivaldybės taryba nusprendė pritarti viešosios įstaigos Tauragės ligoninės sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių specialistų poreikio 2018–2022 m. prognozei. Atlikus teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų nomenklatūros prognozę artimiausiems 5 metams, ligoninei reikalingi šie sveikatos priežiūros specialistai: gydytojas anesteziologas-reanimatologas, gydytojas oftalmologas, dermatovenerologas, psichiatras, neurologas, akušeris-ginekologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas.
Pritarta medicinos prietaisų įsigijimui
Pritarta, kad viešoji įstaiga Tauragės ligoninė įsigytų brangius medicinos prietaisus –ultrgarso sistemą, turinčią diagnostinę programinę įrangą ir daviklius kaklo, galvos kraujagyslėms, smegenų parenchimai tirti, ir ultragarsinę transkranijinės doplerografijos sistemą galvos smegenų kraujagyslėms tirti su papildoma diagnostine ir programine įranga mikroembolams monitoruoti.
Pritarta vaikų ir jaunių sporto mokyklos reorganizavimui
13-ai tarybos narių balsavus „už“, nuspręsta iki 2018 m. spalio 1 d. reorganizuoti Tauragės vaikų ir jaunių sporto mokyklą, prijungiant ją prie Tauragės sporto centro. Reorganizavimo tikslas – sudaryti vadybines prielaidas reorganizuojamos mokyklos veiklą organizuoti optimaliausiais žmogiškais, finansiniais ir materialiniais ištekliais, užtikrinant kokybišką priskirtų funkcijų vykdymą, siekiant efektyvesnio išteklių naudojimo.
Nustatyta mokslo metų pradžia ir trukmė
Daugumos tarybos narių sprendimu, nustatyta mokslo metų pradžia ir trukmė Tauragės sporto centre. Mokslo metai startuos spalio 1 d. ir tęsis iki rugpjūčio 31 d. Moksleivių rudens, žiemos ir pavasario atostogos bus derinamos su atostogomis bendrojo ugdymo mokyklose. Vasaros atostogų metu bus vykdomos moksleivių vasaros poilsio programos.
Pritarta naujų grupių steigimui
Posėdžio metu pritarta sprendimui nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. įsteigti 2 (dvi) Tauragės lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo grupes Taurų kaime (Tauragės r. sav., Tauragės sen., Taurų k., Eglių g. 1).
Nustatytas Tauragės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo įstaigų grupių skaičius 2018–2019 mokslo metais: Tauragės moksleivių kūrybos centre 49 grupės, Tauragės sporto centre 59 grupės, Tauragės muzikos mokykloje 32 grupės.
Pakeisti anksčiau priimtų sprendimų punktai
Vadovaudamasi LR vietos savivaldos įstatymu bei atsižvelgdama į Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos direktoriaus 2018 m. gegužės 16 d. raštą, taryba pritarė sprendimui šioje progimnazijoje steigti papildomą pirmų klasių komplektą. Viso 2018-2019 mokslo metais M. Mažvydo gimnazijoje bus steigiami 4 pirmų klasių komplektai.
Posėdžio metu pakeista Aplinkos ir kaimo reikalų komiteto sudėtis. Liną Stankų pakeitė Eglė Ramanuskaitė.
Vieningai nuspręsta pakeisti 2018 metų biudžeto pajamas ir išlaidas, patvirtintas Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. 1-14 „Dėl 2018 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ (1,1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.9 priedus).
Nuspręsta pakeisti Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. 1-207 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ priedą „Tauragės rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų didžiausias leistinas pareigybių skaičius“.
13-ai narių balsavus “už“, nuspręsta į Tauragės miesto vietos veiklos grupės valdybą šiuos atstovus deleguoti: Virginiją Eičienę, Dovydą Kaminską ir Ritą Matemaitienę.
Tvirtinti paslaugų planai, ataskaitos ir lestinas pareigybių skaičius
Vieningai patvirtinta Tauragės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2017 m. priemonių vykdymo ataskaita, Tauragės rajono savivaldybės 2018 metų socialinių paslaugų planas.
Patvirtintas didžiausias leistinas pareigybių skaičius Lauksargių globos namuose – 29, didžiausias leistinas pareigybių skaičius Tauragės socialinių paslaugų centre – 50,25.
Patvirtintos socialinės globos paslaugos kainos
Posėdžio metu patvirtintos socialinės globos paslaugos kainos viešojoje įstaigoje Skaudvilės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje: vienam senyvo amžiaus asmeniui ar suaugusiam asmeniui su negalia – 805,00 Eur per mėnesį; vienam asmeniui su sunkia negalia – 942,00 Eur per mėnesį.
Šis sprendimas įsigalios nuo 2018 m. liepos 1 d.
Pritarta projektų finansavimui
Pritarta UAB „Tauragės vandenys“ teikiamai paraiškai projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone (papildomi darbai)“ finansavimui iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų gauti (kartu su partnere – Tauragės rajono savivaldybės administracija).
Pritarta, kad Tauragės rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba partnerio teisėmis dalyvautų projekto „Jungtiniai veiksmai gerinant priešgaisrinių tarnybų veiklą Lietuvoje ir Lenkijoje“ (toliau – Projektas) konkursinės paraiškos rengime ir teikime.
Pritarta, kad Tauragės rajono savivaldybės administracija partnerio teisėmis dalyvautų projekte „Integruotos tvarios atliekų tvarkymo sistemos, mažinančios teršalų išmetimą Pietų Baltijos regione“ (toliau – Projektas).
Priimti sprendimai dėl turto perdavimo, nuomos konkursų skelbimo
Posėdžio metu nuspręsta pripažinti nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti dėl funkcinio (technologinio) nusidėvėjimo ir sugedimo valstybei nuosavybės teise priklausantį, Tauragės rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomą ir Tauragės r. Lauksargių pagrindinės mokyklos naudotą ilgalaikį materialųjį turtą, kurio įsigijimo vertė – 8 317,04 Eur, likutinė vertė – 0,00 Eur. Nuspręsta nurašyti ir likviduoti pripažintą nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybei nuosavybės teise priklausantį, Tauragės rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomą ir Tauragės r. Lauksargių pagrindinės mokyklos naudotą ilgalaikį materialųjį turtą, kurio įsigijimo vertė – 8 317,04 Eur, likutinė vertė – 0,00 Eur.
Tauragės rajono savivaldybės administracijos Skaudvilės seniūnijai leista skelbti negyvenamųjų patalpų, esančių Tauragės r. sav., Skaudvilės sen., Skaudvilėje, Liaudies a. 3, viešą nuomos konkursą;
Dacijonų kaimo bendruomenei panaudos pagrindais 10 metų laikotarpiui perduotas Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ir Tauragės rajono savivaldybės administracijos Tauragės seniūnijos patikėjimo teise valdomas nekilnojamasis turtas – patalpos Tauragės r. sav., Tauragės sen., Dacijonų k., Mokyklos g. 6, įstatuose numatytai veiklai (atstovauti ir ginti visuomenėje bei valdžios ir valdymo institucijose bendruomenės narių interesus, sprendžiant bendruomenės narių interesus, burti Tauragės seniūnijoje gyvenančius, dirbančius, besimokančius ar kitaip su ja susijusius asmenis bendruomenės problemoms spręsti ir kt.) vykdyti.
Patvirtinti tarnybos Lietuvos valstybei stažai
Vadovaudamasi LR vietos savivaldos ir valstybės tarnybos įstatymu , Tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo taisyklėmis, nuspręsta patvirtinti Sigito Mičiulio, Tauragės rajono savivaldybės mero, tarnybos Lietuvos valstybei stažą: 2018 m. balandžio 22 d. – 3 metai, nustatyti Tauragės rajono savivaldybės merui Sigitui Mičiuliui darbo užmokestį iš pareiginės algos, apskaičiuojamos Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo nustatyta tvarka.
Nuspręsta patvirtinti Modesto Petraičio, Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus, tarnybos Lietuvos valstybei stažą: 2018 m. gegužės 7 d. – 3 metai, mokėti administracijos direktoriui nuo 2018 m. gegužės 7 d. 3 proc. priedą už tarnybos Lietuvos valstybei stažą.
Nuspręsta patvirtinti Vytauto Navicko, Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo, tarnybos Lietuvos valstybei stažą: 2018 m. gegužės 14 d. – 3 metai ir mokėti administracijos direktoriaus pavaduotojui, nuo 2018 m. gegužės 14 d. 3 proc. priedą už tarnybos Lietuvos valstybei stažą.
[804]  [256]  [239]
 Politika
2020-02-18 11:38
Tauragėje vieši Seimo narė
2020-02-07 10:46
Pagėgiuose permainų vėjai nepapūtė
2019-12-17 15:05
VRK patvirtino vienmandačių rinkimų apygardų ribas 2020 metų Seimo rinkimams
2019-11-13 11:26
Prieš Seimo rinkimus - planuojami pokyčiai VRK žemėlapyje
2019-06-05 14:11
Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju paskirtas Tomas Raulinavičius
 Aktualijos   Diena  Miestas  Kultūra  Nusikaltimai ir nelaimės 
           Politika  Sportas  Sveikata  Švietimas 
           Verslas 
 Naujienos  
 TVK   Internetas  Televizija  Reklama  Akcijos 
 Foto galerija  
  TVK paštas 
  TVK savitarnos svetainė 
  Kontaktai 
Visa medžiaga pateikta šiuose tinklapiuose Lietuvos ir Vokietijos UAB TELEVIZIJOS KOMUNIKACIJOS nuosavybė.
Kopijuoti, platinti be bendrovės sutikimo draudžiama.