TVK

  SAUGUMO IR PRIVATUMO POLITIKA

  1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS
  1.1. Bendrovė arba Asmens duomenų valdytojas – UAB Televizijos komunikacijos, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti bendrovė, kurios juridinio asmens kodas 110694218, buveinės adresas Televizijos g. 5, LT-72343, Tauragė.
  1.2. Klientas arba Duomenų subjektas – fizinis asmuo – Bendrovės klientas (tarp jų ir tinklalapio lankytojai), kurio asmens duomenis renka Bendrovė.
  1.3. Savitarnos svetainė – Bendrovės elektroninė svetainė adresu – www.tvk.lt
  1.4. Paslaugos – visos Bendrovės teikiamos paslaugos.
  1.5. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – Duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
  1.6. Asmens duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (arba) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.
  1.7. Partneris – juridinis ar fizinis asmuo, teikiantis paslaugas Bendrovei, susijusias su Bendrovės vykdoma veikla, arba parduodantis jai prekes, arba vykdantis su Bendrove bendrus projektus, įskaitant, bet neapsiribojant, rinkodaros akcijas, bendras pardavimų kampanijas, lojalumo programas ir kt., žiniasklaidos priemonėse, internetiniuose puslapiuose, elektroninėje svetainėje, mažmeninės prekybos parduotuvėse, prekybos tinkluose, ir kt.
  1.8. Slapukas (angl. cookie) – nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama naršant tinklalapyje ir yra saugoma lankytojo kompiuteryje ar kitame įrenginyje.
  1.9. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.
  1.10. Privatumo politika – reiškia šį dokumentą, nustatantį Asmens duomenų tvarkymo principus bei taisykles, naudojantis savitarnos svetainės paslaugomis.
  1.11. Paskyra – pagrindiniai Kliento prisijungimo prie Elektroninės svetainės duomenys, kuriuos sudaro vienas elektroninio pašto adresas ir Slaptažodis.
  1.12. Slaptažodis – tai Kliento sukurta unikali skaičių, raidžių, arba skaičių ir raidžių arba kitų simbolių kombinacija, kurią suvedus galima prisijungti prie savitarnos svetainės.
  2. BENDROSIOS NUOSTATOS
  2.1. Klientas suteikia teisę Bendrovei atlikti visus Asmens duomenų tvarkymo veiksmus šioje Privatumo politikoje numatyta apimtimi ir tikslais.
  2.2. Asmens duomenis tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais Asmens duomenų tvarkymą bei apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, šia Privatumo politika.
  2.3. Bendrovėje Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis šiais žemiau nurodytais principais:
  2.3.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
  2.3..2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai;
  2.3..3. Asmens duomenys yra tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti;

  9351

  Televizijos g. 5, LT72343 Tauragė

  +370 446 72221

  info@tvk.lt

  Sekite mus
  Žiūrimiausios naujienos
  Naujausios nuotraukos

  © Lietuvos ir Vokietijos UAB TELEVIZIJOS KOMUNIKACIJOS. Visos teisės saugomos. Grafika HTML Codex